Intetho yokubhiyozela iminyaka eliwaka ka Mama uSisulu noTata uMandela.

Ndiyabulisa kuSomlomo, Sekela Somlomo, InkuluMbuso yephodo, amalungu esigqeba sorhulumento, amalungu endlu yowiso-mthetho ngokubanzi, iinkokeli zomthonyama, OoSodolophu abakhoyo kunye nooCeba bonke, abasebenzi, abahlali kunye nabemi baloMaspala weAmathole.

Somlomo kuyinyhweba ukuma phambi kwalinginginya namhlanje ndikhahlele kwiqhawe neqhawekazi , inkonde nenkondekazi , amaqhawe, amadelakufa esizwe, Umama uSusulu notata uMandela.

Ndingaqala phi ke ukuthetha ngomama uSisulu? Xa ndijonga imbali namadabi awalwileyo andinantandabuzo ekubeni eli ibilinina elomeleleyo engqondweni nase mphefumlweni. Ukuba ibingeyomigudu yoomama uSisulu ngesingekho kule ndawo sikuyo singamanina elixesha. Kumama USisulu ndibona inina elalizinikele ekuphakamiseni amanye amanina likwamanya isizwe. Oku lalikwenzela izizukulwana zeAfrika, ncakasana uMzantsi Afrika.

Umama uSisulu uzibalule ekunikezeleni nasekulweleni iinkonzo kwezempilo, Amalungelo abafazi nabantwana, uzibalule kananjalo kwimfundo.

Ngumama lo owayezinikele ekuzamazameni urhulumente wengcinezelo ekubeni akhulule imixokelelwane awayesi khonkxe ngayo isizwe esimnyama. Singamanina anamhlanje singafunda lukhulu ukuba sinokuthatha nje amaphetshana kwincwadi enguMama uSisulu. Singalitshintsha eli lizwe ukuba sinokwenza nje umyinge woko akwenzileyo ngexesha lakhe lokuphila.

Somlomo xa ndijonga lemisebenzi yamanina exesha likaMamuSisulu,ndiyazibuza ukuba iphuncuke phi, siyiphose phi indlela? Kuphelelephi ukuphakamisana kwamaninina? Kutheni amanina eshiyeka ngasemva ingakumbi lawo asemaphandleni? Kutheni uninzi lulibalekile?

Somlomo ukwenjenje ndimemelela kuwo onke amanina, masiphakameni singavumeli iiyantlukwano zezimvo, zebala kunye nezenkolo zisahlule, zisidodobalise kwaye zisinqande ekwakheni uMzantsi Afrika omnye wethu sonke. Inzala yethu nesizwe sethu ijonge kuthi.

UTata uMandela, umongamemeli wokuqala owonyulwa ngentando yesininzi eMzantsi Afrika wathi xa ethetha “We enter into a covenant that we shall build the society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity — a rainbow nation at peace with itself and the world.” Oku ke kukuthi, ‘Singena kumnqophiso wokuba sizakwakha isizwe apho bonke abemi boMzantsi Afrika, abantsundu nabamhlophe, bayakukwazi ukuhamba ngokuzithemba, bengenalo uloyiko ezintliziyweni zabo, beqinisekile ngelungelo labo lesidima – uMzantsi Afrika onoxolo ngaphakathu kuwo kunye nehlabathi liphela

Manene nani Manenekazi, ikhwelo lam linye namhlanje. Masisebenzise lemibhiyozo ka Tatu Mandela noMama uSisulu ukuzibophelela kwakhona kwimibono yabo. Abemi boMzantsi Afrika mabasebenze kunye ukududula imiqobo esasicalu-calulayo namhlanje. Masakhe phezu kwezinto ezisimanyayo nezisibophayo, ze sibe yimbumba.

Nkosi Sikelela iAfrika.!!!

Enkosi Somlomo